Algemene voorwaarden

Versie: 1 december 2016

De eenmanszaak de heer D.N. de Bruijn handelt onder de naam Novisom, gevestigd aan het adres Mgr. Zwijsenstraat 11, 5371 BS in Ravenstein, ingeschreven in het handelsregister met nummer 67345239.

 

Artikel 1 Algemeen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft;
 • Opdrachtnemer: Novisom, de eenmanszaak de heer D.N. de Bruijn;
 • Overeenkomst: de overeenkomst tot advies en dienstverlening met betrekking tot de verstrekte opdracht zoals omschreven in de overeenkomst;
 • Schriftelijk: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de huidige stand van de techniek in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

 

Artikel 2 Werkingssfeer

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien deze door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtnemer voor de uitvoering waarvan diensten van derden moeten worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van inkoopvoorwaarden of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen, offertes en tarieflijsten zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4 Terbeschikkingstelling van informatie

 1. Opdrachtgever zal alle gegevens en bescheiden, welke de Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, veiligheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover Opdrachtgever dit verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan Opdrachtgever geretourneerd.
 4. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan Opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht

 1. Opdrachtnemer zal de door hem te verrichten (advies)diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting.
 2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke personen de verleende opdracht wordt uitgevoerd.
 3. Opdrachtnemer kan Opdrachtgever adviseren een derde in te schakelen voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden. In die situaties gaat Opdrachtgever rechtstreeks een overeenkomst aan met deze derde. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden.

 

Artikel 6 Termijn van uitvoering

 1. Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen.
 2. Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie ter beschikking te stellen dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie geheel ter beschikking is gesteld.

 

Artikel 7 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, en hierdoor het tijdstip van voltooiing van de uitvoering kan worden beïnvloed, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 

Artikel 8 Contractduur

 1. De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever wordt aangegaan voor de in de Overeenkomst aangegeven tijd dan wel de in de overeenkomst aangewezen onderwerpen of de aangewezen regeling.
 2. Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigende offerte/opdrachtbevestiging en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt. Opdrachtnemer is overigens bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
 3. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
 4. Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, aan haar, al dan niet voorlopig, surseance van betaling is verleend, op de andere partij een andere gelijksoortige regeling van toepassing is geworden of de andere partij anderszins geheel of gedeeltelijk het vrije beheer of de vrije beschikking over haar vermogen heeft verloren, een en ander ongeacht of die toestand onherroepelijk is;
 5. Opdrachtgever opgehouden is te bestaan of ontbonden.
 6. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan behoudt Opdrachtnemer daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

 

Artikel 9 Honorarium

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het honorarium is exclusief BTW.
 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 3. Indien Opdrachtnemer met de Opdrachtgever een vast uurtarief overeenkomt, is Opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging van dit uurtarief.
 4. De uren- en kostenadministratie van Opdrachtnemer alsmede de daaruit te verstrekken uittreksels strekken tot volledig bewijs van de omvang van de ten behoeve van Opdrachtgever uit hoofde van de opdracht verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten. Opdrachtgever heeft de bevoegdheid om tegen die administratie en de daaruit vervaardigde uittreksels schriftelijk bewijs te leveren.

 

Artikel 10 Betaling

 1. Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen dan veertien dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in euro’s door middel van overmaking ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
 2. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,– te vermeerderen met BTW.
 3. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voorzover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

 

Artikel 11 Reclames

 1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 60 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie, waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 60 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
 2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een adviseur kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de Opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
 2. Indien de Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Opdrachtnemer voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht danwel indien de opdracht een looptijd heeft van meer dan drie maanden tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste drie maanden, tenzij er aan de zijde van Opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds danwel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
 4. Opdrachtnemer is enkel aansprakelijk voor directe schade. Zij is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. Indien Opdrachtnemer tezamen met één of meer andere opdrachtnemers van Opdrachtgever een opdracht heeft ontvangen, is ieder van de opdrachtnemers aansprakelijk voor een tekortkoming in de door hem uitgevoerde (deel)werkzaamheden.
 6. Indien de opdracht aan Opdrachtnemer is verleend met het oog op een bepaalde persoon, zal de opdracht bij diens overlijden worden voltooid door een andere aan Opdrachtnemer verbonden adviseur dan wel, indien op dat tijdstip binnen het bureau van Opdrachtnemer geen geschikte adviseur beschikbaar is, door een derde na overleg met de Opdrachtgever. Bij overlijden van de opdrachtgever-natuurlijk persoon gaan de rechten over op diens erfgenamen.
 7. Een rechtsvordering tegen Opdrachtnemer tot afgifte van de stukken welke Opdrachtnemer ter zake van de opdracht onder zich heeft gekregen, verjaart 1 jaar na beëindiging van de opdracht.

 

Artikel 13 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer worden daaronder begrepen.
 3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zoveel Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 14 Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

Artikel 15 Toepasselijk recht; bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.